11. oblikovalski natečaj Plaktivat na temo “NI OPRAVIČILA”

TAM-TAM Inštitut v sodelovanju z Društvom SOS telefon objavlja enajsti mednarodni natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo: “NI OPRAVIČILA.” 

Problem, ki ga naslavlja komunikacijska akcija, je nasilje nad ženskami. Gre za eno od najbolj razširjenih in skritih oblik kršitev človekovih pravic. Temelji na neenakovrednih družbenih odnosih med spoloma, izvira iz neenakomerne porazdelitve zasebne in družbene moči med spoloma, iz kulturnega okolja in sistema vzgoje. Nasilno vedenje je največkrat naučeno in se prenaša iz generacije v generacijo. Ženske doživljajo različne oblike nasilja, v komunikacijski akciji pa se osredotočamo na nasilje v partnerskem odnosu.

Vsaka druga ženska je žrtev psihičnega nasilja in vsaka četrta ženska je žrtev fizičnega nasilja. Nasilje poteka za zaprtimi vrati, poleg tega pa ženske nasilje v družini pogosto prikrivajo. Razlogi zato so predvsem strah, sram, občutki krivde, ekonomska odvisnost in visoko vrednotenje podobe »popolne družine«. Pogosto pa se le nimajo kam umakniti, oziroma te možnosti ne vidijo ali ne poznajo.

Do preloma pride največkrat takrat, ko se ženska zave, da se za ohranitev odnosa s povzročiteljem nasilja bori v svojo škodo in/ali škodo svojih otrok. Takrat poišče pomoč izven odnosa, zahteva pravico do svojega lastnega življenja in končno odnos pretrga. To je pogosto tudi edina možnost za prihodnje normalno življenje brez nasilja ter za preprečitev prenašanja vzorca nasilnega vedenja na otroke.

Najbolj razširjena oblika nasilja nad ženskami je psihično nasilje. Začne se s posesivnostjo, nadzorom in manipulacijo, nadaljuje z žaljivkami, vpitjem, grožnjami.

Psihično nasilje pogosto preraste v fizično nasilje, ki se praviloma stopnjuje. Dejanja, ki jih imenujemo fizično nasilje, so med drugim: klofutanje, pretepanje, brcanje, boksanje, suvanje, lasanje ipd.

Pri nasilju gre za nadzor nad drugo osebo, ki ga povzročitelj nasilja vzdržuje z uporabo fizičnega, psihičnega, spolnega, ekonomskega nasilja in s tem dokazuje svojo premoč.

Nemalokrat ženske krivdo za nasilje pripisujejo sebi, vendar za povzročanje nasilja ni nikoli kriva žrtev, vedno je odgovoren izključno in samo povzročitelj nasilja. Nasilno vedenje je izbira povzročitelja, zato ga ne moremo opravičiti s kakršnimkoli ravnanjem žrtve.

PREDMET IN CILJ NATEČAJA:

Zmanjšati želimo število žrtev partnerskega nasilja, ki pogosto ne vidijo izhoda.
Opozarjati širšo javnost na družbeno nesprejemljivost kakršnekoli oblike nasilja nad ženskami.

KDO LAHKO SODELUJE:

Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je mogoče sklepati.

NAGRADE:

– Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji,
– prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen,
– zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo,
– vsi prijavitelji prejmejo plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata,  TAM-TAM INŠTITUT.

Komisija si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev.

Rezultat natečaja bo objavljen sredi meseca novembra 2018 na družbenih omrežjih facebook.com/plakatiranje in twitter.com/TamTamSLO ter tam-tam.si/kategorija/plaktivat/.

ROKI IN DODATNE INFORMACIJE

Natečaj se začne z objavo razpisa preko elektronske pošte, z objavo na: facebook.com/plakatiranje in twitter.com/TamTamSLO ter drugih podpornih institucij.

Rok za oddajo plakatov je 2. november 2018 do 24:00 ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si do vključno 25. oktobra 2018.

OCENJEVALNA KOMISIJA:

7. člansko ocenjevalno komisijo sestavljajo:

– Robert Bohinec – Futura DDB – predsednik ocenjevalne komisije,
– Petja Montanez – Publicis,
– Gregor Žakelj – VBG,
– Kristijan Andoljšek – Innovatif,
– Blaž Kocjančič – Internavti,
– Špela Veselič – Društvo SOS telefon za ženske in otroke — žrtve nasilja,
– Blaž Gregorin – TAM-TAM.

MERILA ZA OCENJEVANJE:

– tehnična ustreznost (razpisne zahteve),
– upoštevanje specifike TAM-TAM mestnih plakatov,
– izvirnost,
– inovativnost,
– komunikacijska jasnost (usmerjenost k akciji),
– pozitivnost sporočila.

Pravilnik o delu komisije je objavljen na spletnih straneh tam-tam.si/plaktivat11/.

NATEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM mestnih plakatov. Še posebej imejte v mislih, da so mestni plakati zunaj, na ulici, zato plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, vaš le-ta opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov (približamo se jim kasneje), kako pritegniti pozornost, koliko besedila plakat prenese, itd. Zaradi 22. in 23. člena Zakona o rabi slovenščine mora biti besedilo na mestnem plakatu, ki je umeščen v javni prostor, napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku.

Plakat mora vključevati telefonsko številko Društva SOS telefon: 080 11 55, ki naj bo del glavnega sporočila. Velikost zapisa telefonske številke naj na formatu datoteke 27,2 × 39,8 cm znaša najmanj 40 pt (torej 200 pt na dejanskem, 5x večjem plakatu).

Prav tako je potrebno na predviden način vključiti predpisano celostno podobo projekta PLAKTIVAT oz. vnaprej pripravljene logotipe (Priloga: Grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek).

Priložene datoteke:

– grafični elementi za natečaj, navodila za pripravo datotek,
– komunikacijski brif za oblikovanje plakata,
– pravilnik o delu komisije.

Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: tam-tam.si/plaktivat11/.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na naslov: plaktivat@tam-tam.si z naslovom »Natečaj – PLAKTIVAT 11 – naslov ali šifra plakata«.

Hkrati z datoteko plakata za tisk (v formatu PDF — glej predlogo — navodila — tisk) je potrebno priložiti:

– različico plakata v formatu JPG brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju — glej predlogo — navodila — žiriranje)
– naslov oz. šifro plakata,
– ime in priimek prijavitelja, prijaviteljev – z naslovi in telefonskimi številkami (v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina, seznam članov z naslovi …),
– izpolnjen in podpisan obrazec s podatki o avtorju in izjavami.

*V primeru zmage se avtor zavezuje delo prevesti v slovenščino ali dostaviti odprto datoteko za potrebe prevoda v slovenski jezik.

Prijavitelj lahko odda največ 5 plakatov.

AVTORSKE PRAVICE:

Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na medmrežju, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.

Ljubljana, 1. 10. 2018

Razpisna dokumentacija in datoteke:

Kreativni brif
Grafični elementi in navodila
Graphic elements and guidelines
Pravilnik o delu ocenjevalne komisije
PDF različica objavljenega natečaja