Splošni pogoji poslovanja 1.3

1. Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja z mestnimi plakati opredeljujejo vse specifične podrobnosti izvedbe plakatiranja na plakatnih mestih družbe TAM-TAM. Odstopanja od splošnih pogojev so možna samo na podlagi pisnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.

2. Oglaševanje na plakatnih mestih

2.1 Družba TAM-TAM omogoča najem plakatnih mest po koledarju plakatiranja. Tako lahko naročnik prilagodi začetek akcije na določen dan v tednu:

 • torek in petek v mestnih občinah;
 • ponedeljek v drugih občinah.

Lepljenje plakatov traja en dan oziroma največ 24 ur, če le-to ni moteno s strani nepredvidljivih okoliščin (naravne nesreče, nizke zimske temperature, zapore cest, neprekinjeno deževje, sneženje …). V tem primeru bo izvajalec plakate namestil takoj, ko bo to mogoče. Oglasna akcija se ne podaljša, naročnik pa ni upravičen do znižanja stroškov plakatiranja.

2.2. Za namestitev plakatov izven rednih terminov plakatiranja se zaračunavajo dodatne delovne ure in potni stroški izven rednega terenskega obhoda lokacij.

2.3 Družba TAM-TAM zagotavlja, da bo plakate posamezne plakatne akcije prelepila oz. odstranila najkasneje v roku 30 dni od konca naročenega oglaševanja, razen v primeru, da z naročnikom obstaja drugačen dogovor.

2.4 V času trajanja plakatne akcije ima naročnik zagotovljeno redno vzdrževanje plakatov, v primeru poškodb pa tudi popravilo le-teh, in sicer: najkasneje naslednji delovni dan na področju Ljubljane in najkasneje v roku dveh delovnih dni na področju drugih krajev po Sloveniji, po prejemu pisne reklamacije.

2.5 Za vsako plakatno akcijo je potrebno zagotoviti obvezno rezervo plakatov, ki bodo uporabljeni v primeru zamenjave poškodovanega plakata (vandalizem, črno plakatiranje, vremenske razmere ipd.). Obvezna rezerva znaša dodatnih 30 % plakatov od skupnega števila plakatov, potrebnih za oglasno akcijo (npr. 100 potrebnih plakatov + 30 kot rezerva). Če naročnik v roku enega tedna po končani plakatni akciji ne prevzame preostalih morebiti neuporabljenih plakatov, preidejo le-ti v last družbe TAM-TAM.

2.6 Kadar naročnik sam poskrbi za tisk plakatov, morajo biti le-ti, vključujoč obvezno rezervo, dostavljeni na naslov družbe TAM-TAM, Slovenčeva ulica 153, 1000 Ljubljana najkasneje štiri (4) delovne dni pred začetkom plakatiranja. Na dogovorjeno lokalno dostavno mesto pa najkasneje tri (3) delovne dni pred začetkom plakatiranja. V primeru nepravočasne dostave plakatov ima družba TAM-TAM pravico prestaviti izvajanje plakatiranja na prvi naslednji prosti termin, naročnik pa nima pravice zahtevati podaljšanja plakatne akcije ali znižanja cene plakatiranja.

Plakati morajo ustrezati tehničnim standardom. Natisnjeni morajo biti na papir BBS – blueback side 120 g/m2, vertikalni tek papirja, končnih dimenzij (136 × 199 cm) in dostavljeni zgibani na šestnajstino (1/16) po daljši stranici z vidnim 2-centimetrskim (2 cm) zgornjim robom. Način zlaganja plakatov si oglejte tukaj.

2.7 Družba TAM-TAM sproti nadzoruje stanje na plakatnih mestih in odpravlja pomanjkljivosti. V primeru, da naročnik sam poskrbi za tisk plakatov in ne dostavi obvezne rezerve plakatov, ima družba TAM-TAM pravico poškodovane plakate nadomestiti s plakati drugih vsebin, brez pravice naročnika po znižanju plačila. Enako velja, če naročnik ne želi, da družba TAM-TAM tiska zahtevano rezervno količino plakatov.

2.7.1 Plakatov, ki niso izdelani v skladu s tehničnimi standardi, ne sprejemamo in ne nameščamo.
V primeru, da naročnik sam poskrbi za tisk in dostavo plakatov, mu za vsak dostavljeni plakat zaračunamo preverjanje ustreznosti (velikost, tehnična ustreznost, kakovost in pravilni potek papirja ter pravilno zlaganje plakatov) po ceniku.

2.7.2 Če plakati, ki jih naročnik tiska in dostavi sam, niso pravilno zloženi, lahko naročnik plakate prevzame nazaj in jih zloži po navodilih, lahko pa to za njega stori družba TAM-TAM proti plačilu (cenik).

2.8 Družba TAM-TAM lahko na željo naročnika prevzame plakate z naslova, ki ga navede naročnik. Opravljena storitev se zaračuna posebej.

2.9 Pri načrtovanju lokacij za določeni termin najema plakatnih mest je vodilo enakomerna porazdelitev lokacij med vse naročnike, zato izbira mikrolokacij vnaprej ni mogoča. Posebne želje naročnika glede lokacij oziroma zastopanosti plakatnih mest na določenih območjih se upoštevajo le, če to dopušča zasedenost oglasnih površin. Vsaka oglasna akcija je načrtovana tako, da so oglasne površine razporejene v skladu s potrebami naročnikov in z razpoložljivostjo prostih površin v določenem terminu.

Zaradi narave medija si družba TAM-TAM pridržuje pravico, da po prehodnem obvestilu naročniku med potekom plakatne akcije, zaradi različnih razlogov (naravne nesreče, uničenje/vandalizem, gradbena dela na zemljišču, radikalna sprememba zakonodaje ipd.), mikrolokacijo lahko tudi zamenja.

2.10 Naročniku se na njegovo željo dan po začetku plakatiranja pošlje poročilo o plakatiranju (spisek lokacij plakatnih mest), ki velja tudi kot dokaz o opravljeni storitvi.

2.11 Naročnik lahko kot dodaten dokaz o opravljeni storitvi proti plačilu in obvezno vsaj tri (3) delovne dni pred začetkom akcije zahteva foto album vseh plakatiranih površin.

2.12 Naročnik mora za izvedbo akcije pravočasno zagotoviti potrebno število plakatov stiskanih v ustreznem formatu za TAM-TAM plakatna mesta.

Če plakati ne ustrezajo standardom, naročnik ne more uveljaviti reklamacije na kakovost nalepljenih plakatov, v interesu kakovostne izvedbe plakatnih akcij si družba TAM-TAM pridržuje pravico zavrniti lepljenje takšnih plakatov, naročnik pa je dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti.

2.13 Naročnik prevzema polno odgovornost za vsebino oglasnega sporočila. V primeru kršenja zakonodaje, avtorskih pravic ali podobnega spora naročnik neposredno odgovarja tretji osebi. Če zaradi neustreznosti oglasnega sporočila sledi kazenski pregon družbe TAM-TAM, je naročnik dolžan zagotoviti povrnitev vseh stroškov iz naslova kazni, stroškov pravnega zastopnika in sodnega postopka. V primeru, da se naročena oglasna storitev zaradi odločbe inšpekcijskih služb ali pravnomočne sodne prepovedi konča predčasno oz. se sploh ne začne, je naročnik dolžan vrednost oglaševanja poravnati v celoti.

2.14 V skladu z Zakonom o medijih morajo biti plakati v slovenščini oziroma v slovenskem prevodu. Na področju dvojezičnih občin se za objave lokalne narave zahteva dvojezičnost, zato se naročnik obveže poskrbeti za ustrezen prevod plakatov.

2.15 V času predvolilnih in referendumskih kampanj ima zaradi splošnega javnega interesa podjetje TAM-TAM v dogovoru z naročnikom pravico do zmanjšanja obsega posameznih oglaševalskih akcij. TAM-TAM se obveže, da bo izpadle površine nadomestil takoj po zaključku predvolilnih kampanj, če je to možno, sicer se zaračunata samo dejanski obseg in trajanje oglaševanja.

3. Naročanje oglaševanja in plačilni pogoji

3.1 Naročila za oglaševanje se sprejemajo izključno v pisni obliki. Kupec na podlagi naročila v roku največ dveh delovnih dni prejme ponudbo oz. predračun.
Za pripravo ponudbe mora naročnik navesti: točen naziv oglasne akcije, podatke naročnika, trajanje oglasne akcije z natančno navedbo datuma njenega začetka in zaključka (v skladu z veljavnim koledarjem plakatiranja) kot tudi število oglasnih površin po posameznih krajih. Spremembe ali dopolnitve naročila morajo biti posredovane v pisni obliki. V primeru, da naročnik ne navede točnega naziva oglasne akcije, družba TAM-TAM ne odgovarja za morebitna odstopanja v sami izvedbi oglaševanja.
Stroški izvedbe oglasne akcije se poravnajo vnaprej na podlagi ponudbe, ki je hkrati tudi predračun, v kolikor ni drugače dogovorjeno.

3.2 Oglasna akcija je naročena z dnem, ko naročnik pisno potrdi prejeto ponudbo. V primeru, da naročnik stroškov akcije ne poravna v roku, ki ga je sprejel s potrditvijo ponudbe, si družba TAM-TAM pridržuje pravico, da storitve, navedene v ponudbi, ne opravi.

3.3 Potrjeno naročilo storitve je brez pravnih posledic mogoče odpovedati s pisno obrazložitvijo najkasneje do 31 dni pred pričetkom storitve. V primeru kasnejše odpovedi je kupec dolžan plačati delež vrednosti naročene storitve po spodnji lestvici:

 • pisna odpoved 21 – 30 dni pred začetkom: 60 % vrednosti storitve;
 • pisna odpoved 11 – 20 dni pred začetkom: 70 % vrednosti storitve;
 • pisna odpoved znotraj 10 dni pred začetkom: 80 % vrednosti storitve.

Odstotek se obračuna od bruto vrednosti naročene storitve (t. j. po cenah iz cenika, brez popustov).

3.4 Termini iz prejšnjega odstavka se štejejo od dne, ko izvajalec prejme pisno obvestilo naročnika o odpovedi naročene plakatne akcije.

3.5 Cene, objavljene v ceniku, ne vključujejo DDV, ki bremeni naročnika. Izvajalec bo ob izstavitvi posameznega računa DDV obračunal v višini, ki bo uradno veljala v obdobju izvajanja storitev, na katerega se bo račun nanašal.

3.6 Naročnik, ki ne poravna stroškov oglasne akcije po predračunu in hkrati ne odpove naročene plakatne akcije, je dolžan izvajalcu storitev poravnati v celoti.

3.7 Družba TAM-TAM si pridržuje pravico odpovedi naročenih oglasnih akcij naročnikov, ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do družbe TAM-TAM.

3.8 Če kupec ne poravna celotnega zneska računa v predvidenem roku, si izvajalec pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

4. Reklamacije

4.1 Družba TAM-TAM bo reklamacije (ki morajo biti obvezno javljene pisno ter natančno opredeljene) rešila v roku 15 dni od prejema, v nasprotnem primeru se reklamacija upošteva kot upravičena.

4.2 Reklamacije bodo upoštevane v naslednjih primerih:

 • a) evidentirana in dokumentirana zamuda pri začetku plakatne akcije v normalnih pogojih:
  • če je zamuda pri nameščanju plakatov večja od dveh in manjša od pet dni, družba TAM-TAM nima pravice zaračunati predmetne površine;
  • če je zamuda večja od pet dni od začetka akcije, je naročnik upravičen do brezplačnega plakatnega mesta, poleg tega pa mora družba TAM-TAM za vsako ugotovljeno plakatno mesto plačati penale v višini 80 % protivrednosti po plakatnem mestu; penali se obračunavajo na računu za najem plakatnih mest.
 • b) evidentirana in dokumentirana poškodba plakata, ki ni bila odpravljena v roku 24 ur (Ljubljana) oz. 48 ur (ostala Slovenija) od prejete pisne reklamacije o poškodbi:
  • veljajo ista določila kot pri točki a).
 • c) napačna lokacija nalepljenega plakata:
  • v primeru odstopanja lokacije plakatnega mesta od poročila o plakatiranju oz. medijskega načrta plakatnih mest, je družba TAM-TAM dolžna v roku 24 ur za Ljubljano in 48 ur za ostalo Slovenijo zamenjati na pravo lokacijo, v nasprotnem veljajo določila iz točke a).

4.3 Za upravičene reklamacije se obračuna sorazmerno znižana vrednost oglasne storitve. Reklamacije na posameznih lokacijah (četudi upravičene), ne morejo biti razlog za reklamacijo celotnega naročila.

4.4 Reklamacije po preteku plakatne akcije se ne upoštevajo.

5. Medijski zakup oglasnega mesta

5.1 V primeru, da družba TAM-TAM za naročnika zakupi oglasni prostor pri drugem ponudniku (t. im. medijski zakup), za naročnika veljajo splošni pogoji tega ponudnika oglasnega mesta.

6. Splošni pogoji tiska

6.1. Družba TAM-TAM svojim naročnikom omogoča storitev tiska plakatov. Ustrezno datoteko za tisk mora naročnik dostaviti štiri (4) delovne dni pred začetkom akcije. Družba TAM-TAM ne odgovarja za nastalo škodo zaradi prepozno oddanih, poškodovanih ali neuporabnih materialov.

7. Avtorske pravice za reproduciranje, distribuiranje in javno prikazovanje plakatov

7.1 Naročnik zagotavlja, da je od avtorja ali imetnika pravic pridobil vse avtorske pravice, potrebne za reproduciranje, distribuiranje in javno prikazovanje oziroma priobčitev plakata na plakatnih površinah družbe TAM-TAM v naročenem obdobju plakatiranja. V primeru, da bi avtorji ali imetniki pravic zaradi kršitev svojih pravic, izvirajočih iz plakata, zoper družbo TAM-TAM vložili kakršnekoli zahtevke, naročnik odgovarja družbi TAM-TAM za nastalo škodo in bo namesto nje ali skupaj z njo vstopil v morebitne sodne in druge postopke v zvezi z zahtevki, ki jih bodo sprožile tretje osebe zoper družbo TAM-TAM.

7.2 Družba TAM-TAM v sodelovanju z zavodom TAM-TAM Inštitut in v dogovoru z Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) naročnikom omogoča enostavno in brezplačno izpolnitev njihove zakonske obveznosti izročitve obveznega izvoda publikacij, ki jim jo nalaga Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub). Naročniki, ki so zavezanci za obvezni izvod po ZOIPub, z izročitvijo digitalne datoteke za tisk plakata ali z izročitvijo tiskanih primerkov plakata družbi TAM-TAM in zavodu TAM-TAM Inštitut dovoljuje, da digitalne datoteke ali tiskane primerke plakata skupaj s strukturiranimi podatki o njih izroči NUK, ki jih je kot nacionalna depozitarna organizacija dolžna trajno hraniti v skladu z ZOIPub. S tem, ko družba TAM-TAM oziroma zavod TAM-TAM Inštitut izroči digitalne datoteke ali fizične primerke plakatov NUK, je obveznost naročnika po ZOIPub izpolnjena.

7.3 Družba TAM-TAM oziroma po njenem pooblastilu zavod TAM-TAM Inštitut bo za potrebe zagotavljanja obveznih izvodov plakatov NUK in za morebitno nadaljnjo nekomercialno uporabo plakatov v digitalni in tiskani obliki vse plakate in strukturirane podatke o njih hranil v Digitalnem arhivu slovenskega plakata (DASP).

7.4 Kot uporaba za nekomercialne namene šteje zlasti uporaba plakata za potrebe izobraževanja in raziskovanja kulturne dediščine, kot je javno razstavljanje primerkov plakata, javno prikazovanje plakata in druge oblike dajanja plakata na voljo javnosti, če se ta vrši brez namena doseganja gospodarske koristi. Naročnik, ki ne soglaša z izročitvijo plakatov NUK, hrambo plakatov v DASP in možnostjo nadaljnje uporabe plakatov za nekomercialne namene, mora na to izrecno opozoriti in od družbe TAM-TAM v pisni obliki zahtevati izbris digitalnih datotek plakata oziroma v roku enega tedna po končani plakatni akciji prevzeti vse neuporabljene primerke plakata. V tem primeru naročnik sam odgovarja za izpolnitev svojih obveznosti do NUK skladno z določbami ZOIPub.

8. Končne določbe

8.1. Splošni pogoji obvezujejo obe pogodbeni strani. Vse nesporazume poskušata pogodbeni strani reševati sporazumno. Če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji 1.3 stopijo v veljavo  z dne 08.03.2023 in veljajo do objave nove verzije.

Arhiv

Splošni pogoji 1.2
Splošni pogoji 1.1